Artikel Skive Folkebald 8. februar 2011

Jægere vil have tal på dåvildtet

Af Joan Thora E. Laurberg
joan@skivefolhebald.dk

Dåhjorte

Hvor meget dåvildt lever på Skiveegnen? Det vil lokale jægere have et svar på, og derfor skal alr dåvildt i løbet af foråret tælles. Datoen for, hvornår dyrene skal tælles, forventes fastsat i forbindelse med årsmødet i Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF), der finder sted på torsdag den 10. februar i Salling Jagtforenings lokaler ved Roslev. På seneste årsmøde i JKF Skive blev der taget hul på debatten om frivillig forvaltning af hjortevildt  i Skive Kommune. Siden har jægere og lodsejere arbejdet med emnet, og flere forvaltnings-områder er etableret, nemlig Skive-Rønbjerg, Vestsalling samt Nord-/Østsalling. Vildtforvaltningen fokuserer primært på dåvildt, og formålet er at få lavet fælles aftaler, der kan give dyrene optimale vilkår for at etablere sig bredt i området. 

STATUS FRA LOKALE

Formand for JFK Skive, Jan B. Rasmussen, glæder sig til årsmødet, som han håber, mindst et halvt hundrede jægere vil deltage i. Og han glæder sig til at få en status fra hjortevildtgrupperne i de 3 lokalområder: – Det vil være naturligt, at et af dette års temaer, vil være en status fra de tre hjortevildtgruppers arbejde. På årsmødet vil repræsentanter fra Skive-Rønbjerg, Vestsalling og Nord-/Østsalling give en orientering og et oplæg til fremtidige tiltag, herunder en orientering om iværksættelse af en optælling af bestanden i foråret. Vi skal have en generel drøftelse af, hvordan vi får koordineret en optælling af bestanden på tværs af kommunen. Vi skal fave fundet en fælles dato, siger Jan B. Rasmussen, Skive. 

POSITIV HOLDNING

En forvaltning af hjortevildet lokalt blev også diskuteret på et møde, der i efteråret fandt sted i Skive. Både jægere og lodsejere deltog i mødet, og et af resultaterne blev, at der blev fundet flere medlemmer til de tre lokale grupper. Jan B. Rasmussen har som formand for JKF Skive fulgt processen siden den spæde start, og han glæder sig over, at der hele vejen har været en generelt positiv holdning til det at få lavet nogle fælles retningslinjer for, hvordan nedlægning af primært dåvildt bør finde sted. Også kronvildt og sikavildt er med i debatten, men Jan B. Rasmussen understreger, at der er mest dåvildt på egnen, hvorfor det er netop den hjorteart, der fylder mest i debatten. 

HØRINGSSVAR VENTER

I forbindelse med det lokale årsmøde, som jagtforeningen på Virumvej lægger lokaler til, vil det nationale projekt Natura 2000 også blive diskuteret. I forbindelse med Natura 2000, hvis formål primært er at beskytte truede dyr og planter, har lokale jægere mulighed for at komme med et høringssvar. – På årsmødet vil der komme et oplæg til Natura 2000-høringsrunden, som lokalt omhandler seks habitat- og to fuglebeskyttelsesområder i kommunen. Hovedformålet er at beskytte de truede natur-typer: planter, fugle og andre dyrearter, som områderne er udpeget for at beskytte, siger Jan B. Rasmussen. Han mener, at emnet ikke blot har interesse for jægere, men også for andre borgere med interesse for naturen. Jan B. Rasmussen siger: – Det vil være et emne, der vil blive drøftet intenst i foråret i “grønne” forenings regi med efterfølgende indsendelse af høringssvar. Lokalt ligger de områder, der er udvalgt, i Lovens Bredning. Jeg håber, der sidder lokale med baggrundskundskab, så vi kan give et godt høringssvar, siger han med henvisning til mødet på torsdag. 

Indtastet den 15. februar 2011 af webmaster@brodal-jagtforening.dk